Untitled-7
Untitled-6
Untitled-1
Untitled-3
Untitled-4
IMG_3620

مشتریان ما

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای وابسته به آنها

مراکز سمعی و بصری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی

دانشکده های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

جمعیتهای هلال احمر در سطح کشور

مراکز بهداشت و درمان

شرکتهای پتروشیمی و بیمارستانهای وابسته به آنها

آتش نشانی ها

مراکز مدیریت درمان تامین اجتماعی

آموزشگاههای آزاد کمکهای اولیه و احیاء

دانشگاههای وزارت علوم

دانشکده های پیام نور کشور

بخش های مختلف دانشگاه تربیت مدرس

کلاسهای آموزشی هلال احمر

مراکز آموزشی شرکتهای هواپیمایی هما، ماهان و آسمان

روابط عمومی  وزارتخانه ها

دبیرستانها، هنرستانها و مدارس در سطح کشور

ادارات آموزش و پرورش کلیه استانها

مراکز آموزشی وابسته به مراکز نظامی و انتظامی

شرکتهای خودروسازی

شرکتهای تابع وزارت نفت

فرهنگسراها