Untitled-7
Untitled-6
Untitled-1
Untitled-3
Untitled-4
IMG_3620

خدمات پس از فروش

مدیر عامل و مدیر فروش سمعی و بصری: آقای جواد نوروزیان

javad@vertonco.com

مدیر بازرگانی خارجی: آقای کیومرث وجدان طلب 

kia@vertonco.com

مدیر فروش پزشکی: آقای علی رحمان مشهدی

rahman@vertonco.com

خدمات  پس از فروش :

info@vertonco.com